Ľudia na e-kolobežkách riskujú obrovské pokuty. Tieto časti legislatívy mnohí nepoznajú

Počet elektrických kolobežiek na cestách vzrástol a bolo potrebné ich usmerniť. Čo sa ťa ako vodiča elektrickej kolobežky týka?

Poslednú dobu sú elektrické kolobežky síce populárnym a obľúbeným trendom, avšak aj nebezpečným. Niektorí nezodpovední vodiči elektrických kolobežiek ohrozujú nie len seba, ale aj ostatných účastníkov cestnej premávky.

Elektrické kolobežky patria do skupiny vozidiel s označením V rovnakom, ako elektrické bicykle. Ide teda o skupinu bez kategorizácie hmotnosti, výkonu a maximálnej rýchlosti. Tento zákon platí už od 1. januára 2020.

Pokiaľ výrobca označí svoje vozidlo štítkom na ktorom je uvedená kategória L1e-b, jedná sa o malé motocykle, t. j. dvojkolesové vozidlá (kategória L1e). V tomto prípade nie je nutné zapisovať vozidlo do evidencie a registrovať ho do 31.12.2022.

AKTUÁLNE ZNENIE | 8/2009 Z. z. Zákon o cestnej premávke

Podľa zákona č. 106/2018 Z. z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov, prevádzkovateľ vozidla nesmie v cestnej premávke prevádzkovať vozidlo, ktoré nie je prihlásené do evidencie vozidiel v Slovenskej republike, ak tejto povinnosti podlieha.

elektrické kolobežky
Bolt kolobežka, zdroj: Bolt.eu

Novela zákona č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách stanovuje, že všetky vozidlá kategórie L, M, N, O, T, C, R, PS a LS, ktoré neboli prihlásené do evidencie vozidiel a mali vydané technické osvedčenie vozidla, musia byť do 31.12.2012 (odklad o 10 rokov – do konca roka 2022 – platí pre vozidlá kategórie L1e) prihlásené do evidencie vozidiel, inak ich nie je možné prevádzkovať v cestnej premávke po 1. januári 2013. [§ 112b ods. 2 zákona č. 725/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov].

Patrí kolobežka na cestu alebo chodník?

Ak je vodič vodičom nemotorového vozidla, nepotrebuje vodičské oprávnenie na motorové vozidlá. Kolobežka je certifikovaná v EÚ podľa normy CE a ES. Ide teda o odrážalo s vlastným pohonom, resp. pomocným motorčekom.

Upravuje sa pritom zákon č. 106/2018 Z. z. § 4 – Kategórie vozidiel ods. 8, kde budú po novom definované elektrické kolobežky ako „kolobežky s pomocným motorčekom“, pri ktorých slúži na pohon okrem ľudskej sily aj elektromotor.

elektrické kolobežky
Jazda na kolobežke, zdroj: autoviny.sk

Používateľ takéhoto dopravného prostriedku sa tak stane vodičom nemotorového vozidla, ktorým je aj cyklista a vodiči iného vozidla ako kategórie L. Zákon však nerozlišuje výbavu, výkon, či iné vlastnosti a teda sa týka všetkých kolobežiek s motorčekom.

Používateľom týchto prostriedkov tak pribudnú povinnosti ako cyklistom a budú považovaní za účastníkov cestnej premávky. Rovnako tak budú musieť aj vodiči kolobežiek s pomocným motorčekom jazdiť podľa zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke po ceste vyhradenej pre cyklistov, kde smú jazdiť dvaja cyklisti vedľa seba.

elektrické kolobežky
Elektrické kolobežky, zdroj: minisegwaye.sk

V opačnom prípade sa jazdí po pravom kraji vozovky. Ani vodiči elektrických kolobežiek nesmú podľa zákona jazdiť bez držania riadidiel alebo spôsobom, ktorým by ohrozili iných účastníkov cestnej premávky.

Reflexné prvky sú povinnosť

Veľmi dôležité je nezabúdať ani na povinné reflexné prvky, ktoré sú potrebné za zníženej viditeľnosti a počas noci, aj keď elektrické kolobežky sú už vybavené svietidlami a odrazovými sklíčkami, no reflexné prvky musí mať na sebe aj jej používateľ a mimo obce je povinný nosiť aj ochrannú prilbu.

Je potrebné si uvedomiť, že bez ohľadu na zmeny v zákone je potrebné pri jazde nielen na elektrických kolobežkách dbať predovšetkým na vlastnú bezpečnosť a na bezpečnosť ostatných účastníkov cestnej premávky.

elektrické kolobežky
Elektrické kolobežky, zdroj: techbox.sk

Pre elektrickú kolobežku platia iné pravidlá ako pre tú klasickú. Elektrická kolobežka je označovaná ako kolobežka s pomocným motorčekom, čiže ako nemotorové vozidlo.

Alkohol za volantom môže byť klasifikovaný podľa osobitného paragrafu. Hodnotou nad 1 promile je naplnený skutkový stav trestného činu pri jazde na ceste a je jedno či je to kolobežka, motorka, auto alebo elektrický bicykel.

Úpravu zákona si vyžiadala situácia

Počet elektrických kolobežiek na cestách vzrástol a bolo potrebné ich usmerniť. Vodiči elektrických kolobežiek jazdia po chodníkoch, no pomerne vysokou rýchlosťou vzhľadom k chodcom, ktorých treba na chodníku chrániť. Na elektrickú kolobežku sa vzťahujú vybrané odseky o chodcoch a cyklistoch, a § 55a Zákona o cestnej premávke.

Kolobežka s a bez pomocného motorčeka

Chodcom je v premávke ten, kto jazdí na klasickej kolobežke, čiže na kolobežke bez pomocného motorčeka. Ak jazdíme na kolobežke s pomocným motorčekom, čiže na elektrickej kolobežke, sme považovaní za vodiča nemotorového vozidla (bicykel/elektrický bicykel sa tiež chápe ako nemotorové vozidlo).

Kolobežka a alkohol

Vodič elektrickej kolobežky nesmie riadiť kolobežku pod vplyvom alkoholu s výnimkou jazdy v obci a na cestičke pre cyklistov. Množstvo alkoholu v organizme nesmie presiahnuť hodnotu 0,24 miligramu etanolu na liter vydýchnutého vzduchu pri vyšetrení dychovou skúškou prístrojom alebo 0,5 gramu etanolu na kilogram hmotnosti vyšetrovanej osoby pri lekárskom vyšetrení zo vzorky krvi plynovou chromatografiou. Obec sa chápe ako územie vymedzené značkami Obec a Koniec obce.

Veková hranica 15 rokov

Na cestičke pre cyklistov, poľnej ceste, lesnej ceste a v obytnej zóne môže na elektrickej kolobežke jazdiť ktokoľvek. Na ostatných cestách je však podmienkou osoba vekovo staršia ako 15 rokov. Čiže v obci alebo v meste mimo obytnej zóny deti do 15 rokov na elektrickej kolobežke nemajú čo robiť.

Jazda po pravej strane

Elektrická kolobežka jazdí po pravej strane chodníka, cestičky pre chodcov alebo priechodu pre chodcov. Chodcov nesmie obmedziť a nesmie prekročiť svojou jazdou ich rýchlosť. Vo vyhradenom jazdnom pruhu pre cyklistov, na cestičke pre cyklistov a na priechode pre cyklistov jazdí tiež po pravej strane s tým, že cyklistov nesmie ohroziť ani obmedziť.

Jedna kolobežka = jeden vodič

Kolobežky smú jazdiť len jednotlivo za sebou. Počas jazdy je povinné držať sa oboma rukami riadidiel s výnimkou prípadu, keď napríklad dáva vodič elektrickej kolobežky rukou znamenie o smere jazdy. Na elektrickej kolobežke sa smie voziť len jeden človek, a nesmie počas jazdy viesť zvieratá či predmety, ktoré by vedenie kolobežky sťažovali.

Jazda bez prilby

Povinnosť vodiča elektrickej kolobežky chrániť si hlavu prilbou a mať počas jazdy za zníženej viditeľnosti umiestnené na sebe reflexné prvky alebo odev bola vypustená. Doteraz napríklad cyklista musel mať mimo obce prilbu. Zmena spočíva v tom, že prilbu pri jazde hocikde musia mať na sebe cyklisti do 15 rokov.

Jazda na kolobežke, zdroj: autoviny.sk

Vodiči elektrickej kolobežky nemusia mať na sebe prilbu, avšak určite sa odporúča. Keďže ju však v obytnej zóne alebo napríklad na poľnej či lesnej cestičke môžu viesť aj deti, a elektrická kolobežka môže dosiahnuť rýchlosť až 25 km/h, je na zvážení rodičov, či dieťaťu prilbu dajú, alebo nie.

Priechod pre chodcov

Elektrická kolobežka smie použiť priechod pre chodov aj cyklistov. Nesmie na ňom ohroziť ani cyklistu, ani chodca. Nesmie prekročiť rýchlosť chôdze, zosadnúť teda nie je potrebné, ale výrazne spomaliť na rýchlosť chôdze a dať sa na pravú stranu áno.

elektrické kolobežky
Jazda na kolobežke, zdroj: e-car.sk

Samozrejme, aj tu platí, že cez cestu sa prechádza s ohľadom na idúce autá, vtedy, keď sme si overili, že nám pri prechode nehrozí nebezpečenstvo. Mimo priechodu pre chodcov prechádza vodič elektrickej kolobežky cez vozovku kolmo na jej os.

Týka sa zákon všetkých elektrických kolobežiek?

Áno. Zmeny platia pre všetky elektrické kolobežky, a to bez ohľadu na ich výkon, výbavu a iné vlastnosti. Hoci mohli byť kolobežky s výkonom viac ako 250 W a rýchlosťou väčšou ako 25 km/h považované za „bicykel“ a ich vodič za cyklistu, zákon doteraz neurčoval elektrické kolobežky v samostatnej kategórii. Po novom sú zaradené do kategórie V medzi vozidlá iné ako kategórie L.

Aké povinnosti má majiteľ elektrickej kolobežky?

Pre vodiča elektrickej kolobežky platia podľa zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke rovnaké pravidlá ako pre cyklistov. Vodič elektrickej kolobežky môže podľa nového zákona jazdiť vpravo po cyklotrasách.

Jazda na kolobežke, zdroj: sme.sk

V prípade, ak tie nie sú dostupné, tak po pravom okraji vozovky, prípadne po pravej krajnici. Majiteľ e-kolobežky nesmie viesť kolobežku bez držania riadidiel, ťahať za ňou vozík alebo iné predmety, ktoré by sťažovali riadenie kolobežky.

Jazda elektrických kolobežiek po cestách a cyklotrasách

Vodiči elektrickej kolobežky smú jazdiť podobne ako cyklisti len jednotlivo za sebou, to neplatí pri jazde po cestičke pre cyklistov, kde smú jazdiť dvaja cyklisti vedľa seba, ak tým neobmedzujú a neohrozujú ostatných účastníkov cestnej premávky.

Tolerancia alkoholu v krvi

Tolerancia alkoholu v krvi je aj pre vodičov elektrických kolobežiek rovnaká ako u cyklistov. Pri kontrole môže vodič nafúkať najviac 0,5 promile. V opačnom prípade je vodič obvinený z priestupku.

Platí povinná výbava cyklistov aj pre elektrické kolobežky?

Vodič elektrickej kolobežky musí mať povinnú výbavu ako cyklisti, tzn., že za zníženej viditeľnosti sú potrebné reflexné prvky ako reflexná vesta, odrazové svetlo červenej farby so svietidlom červenej farby vzadu a bielym svietidlom vpredu a odrazové svetlo bielej farby.

Pokuty za porušenie zákona o cestnej premávke

Ceny pokút za porušenie zákona o cestnej premávke, ktoré po novom platia aj pre vodičov elektrických kolobežiek:
– Ohrozovanie iných účastníkov cestnej premávky = 60 €
– Jazda bez reflexných prvkov za zníženej viditeľnosti = 30 €
– Jazda mimo obce bez ochrannej prilby = 10 €
– Nerešpektovanie dopravnej značky a dopravného zariadenia = od 30 do 150 €
– Prekročenie maximálnej povolenej rýchlosti = od 50 €
– Venčenie psa, ťahanie vozíka alebo iných predmetov = 60 €

Aké vozidlá patria do kategórie V?

Patria sem:

  • záprahové vozidlá – nemotorové vozidlá určené predovšetkým na prepravu nákladu pohybujúce sa pomocou zvieracej sily, ktoré sú ovládané pohoničom tak, že sedí na sedadle pohoniča, alebo sú ovládané z pravej strany peši idúcim pohoničom,
  • bicykle – nemotorové vozidlá pohybujúce sa pomocou ľudskej sily šliapaním do pedálov, ktoré sú ovládané cyklistom pomocou riadidiel tak, že sedí na sedadle bicykla a drží sa riadidiel, pričom pri jazde má cyklista nohy na pedáloch,
  • bicykle s pomocným motorčekom – bicykle, pričom na pohon okrem ľudskej sily slúži aj pomocný motorček,
  • kolobežky – nemotorové vozidlá pohybujúce sa pomocou ľudskej sily nožným odrážaním, ktoré sú ovládané vodičom elektrickej kolobežky pomocou riadidiel tak, že sedí na sedadle kolobežky alebo stojí a drží sa riadidiel,
  • kolobežky s pomocným motorčekom – kolobežky, pričom na pohon okrem ľudskej sily slúži aj pomocný motorček,
  • vozíky pre telesne postihnuté osoby – vozidlá na prepravu telesne postihnutej osoby s ručným alebo motorickým pohonom,
  • ručné vozíky – nemotorové vozidlá určené na prepravu nákladu ovládané peši idúcou osobou,
  • motorové ručné vozíky – motorové vozidlá určené na prepravu nákladu ovládané peši idúcou osobou,
  • jednonápravové traktory s prívesom – motorové vozidlá s poháňanou nápravou, ktoré riadi vodič riadidlami tak, že sedí na sedadle prívesu,
  • iné, ako sú tie, ktoré sú uvedené v predchádzajúcich bodoch.

Aký je tvoj názor na aktuálne znenie zákona? Bude sa zákon meniť pozitívne alebo negatívne? Ako to ovplyvni vodičov elektrických kolobežiek? Svoje postrehy nám zanechaj v komentári.